Конспект за държавен изпит по Публична администрация – бакалавърска степен

2013/2014

 1. Обща характеристика на пазара. Функции на пазара. Видове пазари.
 2. Брутен национален продукт. Брутен вътрешен продукт. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.
 3. Заетост и безработица – причини, измерване. Форми на безработицата.
 4. Същност и видове инфлация. Измерване на инфлацията.
 5. Държавата на XXI век. Модели на демокрация и политически партии. Място на партиите в политическия процес.
 6. Власт и управление. Типове власт. Същност на политическа власт и публична власт. Специфика на властта при администрацията. Разбиране и разграничаване на политика и публична администрация.
 7. Разделението на властите според Конституцията на РБ от 1991 г. Законодателна дейност на Народното събрание.
 8. Принципи и устройство на българската държавна администрация. Видове длъжности.
 9. Държавна служба – същност и основни принципи. Основни подходи за конституиране на държавната служба.
 10. Държавен служител – понятие и видове. Статут на държавния служител. Права и задължения на държавния служител.
 11. Социално-структурен и стратификационен аспект на публичната администрация.
 12. Социална промяна. Модели на социална промяна. Социалната промяна в епохата на глобализация. Развитие и теории на развитието. Устойчиво развитие.
 13. Реформата като основен инструмент на развитието. Обща характеристика на административното развитие и административните реформи.
 14. Организационни структури на управление – същност, типология, параметри, качество, тенденции.
 15. Управленско решение: управленска ситуация и управленски избор. Окрупнена технология за вземане на решение. Класификация на управленските решения. Качество и ефективност на решението; методи за оптимизация в условията на риск и неопределеност.
 16. Принципи на стратегическото управление. Стратегии и публични политики.
 17. Същност на публичните политики. Анализ на конкретните политики.
 18. Секторни публични политики. Общности на политиките. Инструменти на публичните политики.
 19. Местна власт и местно самоуправление. Органи на местната власт.
 20. Концепции за ролята на общината. Местна администрация.
 21. Отношенията местна – централна власт. Децентрализация и регионализация. Видове децентрализация. Ролята на регионалните нива в системата на управление.
 22. Видове административно-територнални и териториални единици. Категоризиране.
 23. Административно-териториални промени. Участие на гражданите.
 24. Източници на правото. Право и закон.
 25. Юридически актове. Основни характеристики на общите и индивидуални юридически актове. Йерархия на юридическите актове.
 26. Административният акт. Условия за редовно действие. Недействителност.
 27. Имуществена отчетническа отговорност и разграничаването ѝ от други видове отговорност. Субекти на имуществената отчетническа отговорност.
 28. Бюджетен процес. Същност на публичните разходи. Видове разходи. Държавен бюджет – същност, видове, етапи на съставяне. Бюджетно планиране – същност, задачи, методи.
 29. Изпълнение на държавния бюджет – разпоредители с бюджетни кредити, бюджетна класификация.
 30. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове бюджетни приходи. Общински дълг.
 31. Въведение в теорията на данъчното облагане. Правна характеристика на данъците. Видове данъци.
 32. Данъчна администрация.
 33. Бюджет на Европейския съюз.
 34. Мотивация и управление: поведенческа и дейностна мотивация; структура на мотивите; индивидуална, групова и организационна мотивация.
 35. Елементи на структурата на управлението на човешките ресурси. Методи за подбор на кадри.
 36. Политически институции на ЕС. Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвет на министрите – конституиране, състав, компетентност и ред на дейност.
 37. Европейски Съвет. Нормотворчески процес.
 38. Формулиране на хипотези и скалиране.
 39. Основни анкетни методи.

Има още

Публикувано в Бакалаври, Важно | Коментарите са изключени

Програма „Еразъм+“ 2014-2015 г.

На официалния сайт на Философски факултет има информация за участие на студенти/докторанти в Програма „Еразъм+“ 2014-2015 г. /приемащи университети, места, условия и други подробности/.

Прием на документи за специалност „Публична администрация“ се осъществява в 112 стая,  4. блок на Философски факултет до 21 март 2014 г. Събеседването с кандидатите ще се състои на 25 март 2014 г. от 14.00 ч., 4. блок, 109 стая.

За подробности: Сайт на ФФ.

Публикувано в Бакалаври, Докторанти, Новини | Коментарите са изключени

Конкурс за есе в областта на публичната администрация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 Обявява

 КОНКУРС ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА „ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ“

 ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

       НА ТЕМА:

„Предизвикателства пред изграждането на административен капацитет за предстоящото българско председателство на ЕС.“

 („Challenges to Capacity Building for the Upcoming Bulgarian EU Presidency“)

  Има още

Публикувано в Бакалаври, Конкурси, Магистри | Етикети: , | Коментарите са изключени

Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

Стипендиите „Сасакава“ са предназначени за изследователска работа на кандидатите (докторантите) в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации със срок не по-малък от един месец. Срокът за кандидатстването е до 28 февруари 2014 г.

Стипендиите са предвидени за редовните докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“, които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история, културология, социология, философия, политология, психология;

Има още

Публикувано в Докторанти, Конкурси, Специализации | Коментарите са изключени

Изисквания при разработването на дипломна работа

Насоки при избор на тема

Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа.

(1) Намиране на интересен за студента изследователски проблем.

(2) Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);

(3) Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем.

(4) Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод.

(5) Дипломната работа трябва да има ясно дефинирана теза.

 

Структура

Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави), заключение.

Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на дипломната работа. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани.

Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направеният анализ и резултатите от него и изводите, до които се достига. Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза.

Структурата на дипломната работа предполага развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки.

Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

Има още

Публикувано в Важно, Магистри | Етикети: | Коментарите са изключени